کودکان استثنایی

عنوانکودکان استثنایی
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ١٣٥١

شماره

دوره ٩ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٨٥-٢٨٦
موضوعپیک معلم و خانواده, دفتر برنامه ریزی آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی, سخنی چند با پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی (نشریه), سخنی چند با پدران و مادران کودکان نابینا (نشریه), سخنی چند با پدران و مادران کودکان ناشنوا (نشریه), مقاله, نشریه دولتی
متن کامل

خبر انتشار سه نشریه ازسوی دفتر برنامه ریزی آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی به مناسبت سال بین المللی کتاب (۱۹۷۲) برای جلب همکاری مؤثر پدران و مادران در آموزش و پرورش کودکان استثنایی با نام های: سخنی چند با پدران و مادران کودکان نابینا ، سخنی چند با پدران و مادران کودکان عقب مانده ذهنی، سخنی چند با پدران و مادران کودکان ناشنوا، به مسئولیت عبدالرحیم بقایی، محمد باقر شجاع رزمیار، پرویز حقیقت و با مقدمه ی هما آهی مدیر کل دفتر امور کودکان و دانش آموزان استثنایی تهیه و تنظیم شده است.