کلاس درس مدرسه فرهاد

عنوانکلاس درس مدرسه فرهاد
گونهعکس
شماره دسترسی۶۰ ع
سال انتشار۱۳۴۲
تاریخ نشر

۱۳۴۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه غیردولتی, مدرسه فرهاد, منابع دیداری
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
کلاس درس مدرسه فرهاد