کفایه التعلیم

عنوانکفایه التعلیم
گونهمقاله
ناشرتربیت
سال تولد۱۲۸۲
تاریخ نشر

(پنجشنبه ١٢ جمادی الاول ١٣٢١ق.)

شماره

س ٦ نمره ٢٨٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١٩٥
موضوعرشدیه، حسن, کتاب درسی, نقد ادبی
متن کامل

نقد کتاب کفایه التعلیم نوشته میرزا حسن رشدیه از جنبه آموزشی و مخاطب شناسی.