کتاب کوچه: لالائی

عنوانکتاب کوچه: لالائی
گونهمقاله
نویسندگاناوجی, منصور
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

یکشنبه ١٠ دی ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٤٢]
پدیدآورندگان

ضبط کننده: منصور اوجی

موضوعکتاب هفته, لالایی ها, مقاله, منصور اوجی
متن کامل

دو لالائی محلی.