کتاب های فرهنگی گران است

عنوانکتاب های فرهنگی گران است
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

جمعه ۴ مهر ۱۳۲۰

شماره

س ۱۶ ش ۴۶۶۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعاطلاعات, کتاب درسی, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

درگذشته چاپ کتاب‌های درسی به وسیله کتابفروشی‌ها انجام می‌شد و قیمت کتاب‌ها ارزان بود. اما با تغییر روش وزارت فرهنگ و چاپ کتاب‌های درسی بوسیله ی خود وزارت فرهنگ موجب افزایش قیمت کتاب‌های درسی شده است.latest Nike Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals