کتاب های درسی را سرهم بندی کرده اند

عنوانکتاب های درسی را سرهم بندی کرده اند
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۰۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

برگزاری میزگردی با شرکت کارشناسان آموزش و پرورش، آموزگاران و مسئولان تربیتی درباره ی انحراف های فکری دانش آموزان، رؤیا و حقیقت، عقاید مغرضانه، تجربه ی مؤلفان، معنی واژگان درسی و برنامه ریزی آموزش و پرورش در این زمینه.Nike air jordan Sneakers | Nike