کتاب تاریخ سال های پنجم و ششم ابتدایی

عنوانکتاب تاریخ سال های پنجم و ششم ابتدایی
گونهسند
شماره دسترسی۳۱ت
فرستندهاداره کل انطباعات,
گیرندهوزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۲۱مهر۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره‌ کل‌ انطباعات‌, اداره‌ ک‍ل‌ ان‍طب‍اع‍ات‌, سند, کتاب درسی, منابع نوشتاری, وزیر م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه‌, وزیر معارف‌ و اوق‍اف‌ و صنت‍ای‍ع‌ مستظرفه‌
متن کامل

چاپ مجدد کتاب تاریخ سال های پنجم وششم ابتدایی به قلم رشید یاسمی.buy shoes | NIKE RUNNING SALE