کتاب ابتدائی غلط کمیسیون معارف سیر قهقرائی

عنوانکتاب ابتدائی غلط کمیسیون معارف سیر قهقرائی
گونهمقاله
ناشرشفق سرخ
سال تولد۱۳۰۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ٦ مهر ۱۳۰۵

شماره

س ٥ ش ٥٩٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعکتاب درسی, نقد ادبی
متن کامل

نقد کتاب الفبای کمیسیون معارف و وارد دانستن ایرادهایی به این کتاب از طرف هیأت تجار کتاب فروش.Nike Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff