کتابهای درسی در ایران

عنوانکتابهای درسی در ایران
گونهمقاله
نویسندگاننوابی, داود
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹۵-۱۹۷
موضوعپیک معلم و خانواده, سازمان کتاب های درسی, مقاله, نوابی، داود
متن کامل

بررسی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، روند شکل‌گیری کتاب ‌های درسی، تهیه‌ی کتاب‌ها از نظر شکل و محتوا، با توجه به نیازهای کودکان، سپردن این وظیفه به « سازمان کتاب‌های درسی » و بررسی ویژگی ها‌ و چگونگی تدوین کتاب‌های درسی.Sport media | NIKE HOMME