کتابهای تاریخی برای کودکان و نوجوانان

عنوانکتابهای تاریخی برای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانپوراندخت, طاهرپور،, رضوانی, فریده
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ١٣٥١

شماره

س١٠ ش٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٦-١١
پدیدآورندگان

فریده رضوانی [نویسنده همکار]

موضوعداستان‌ تاریخی, شورای کتاب کودک, طاهرپور، پوراندخت, فریده رضوانی, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

مطالعه ی تاریخ سبب شناخت گذشته و حال، آشنایی با قوانین اجتماعی و ایجاد عشق به میهن و مردم در کودکان می شود. کتاب های تاریخی کودکان و نوجوانان از جنبه ی کیفیت و گونه به چند دسته تقسیم می شوند: کتاب های درسی، که مجموعه ای از اطلاعات گوناگون تاریخی ارائه می کنند، افسانه ها و داستان های تاریخی، که کامل کننده ی کتاب های درسی اند. سرگذشتنامه های تاریخی، که برای کودکان مانند داستان های واقعی هستند، کتاب هایی که دوران های پیش از تاریخ و اولیه را بررسی می کنند، و کتاب های تاریخی مرجع. برای هر گروه ویژگی ها و سنجه هایی برای ارزشیابی در نظر گرفته شده است.Nike air jordan Sneakers | Air Jordan