کتابداران : کتابدار کتابخانه ی ۷

عنوانکتابداران : کتابدار کتابخانه ی ۷
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابداران, كتابخانه كودكان, مقاله
متن کامل

گفت و گو با یکی از کتابداران با سابقه ی کانون درباره ی فعالیت ها و برخورهایش با کودکان و پیشرفت هایی که در طول سال هایی که کتابدار کانون بوده است در کار و در کودکان به وجود آمده اند.short url link | Women's Sneakers