کتابخانه کودک

عنوانکتابخانه کودک
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨ -

ناشرراهنمای کتاب
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

زمستان ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٥٢٦] – ٥٢٧
موضوعراهنمای کتاب, کتابخانه آموزشگاهی, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

خبر اولین گام در راه ایجاد کتابخانه ای برای استفاده ی خردسالان، یعنی بچه های کودکستان و دانش آموزان دبستان، از سوی اداره ی امور کودکستان ها وزارت فرهنگ.Sports News | Marki