کانون در سال گذشته

عنوانکانون در سال گذشته
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی کامل از فعالیت های مرکزها و بخش های گوناگون کانون در تهران و شهرستان ها در سال ۱۳۵۴.