کانون در سالی که گذشت

عنوانکانون در سالی که گذشت
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره دهم ش ۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۴]، ۲۲
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از برنامه های اجرا شده و فعالیت های انجام گرفته در قسمت های گوناگون کانون شامل: کتابخانه ها، مرکز آموزش موسیقی، مرکز آموزش فیلمسازی، مرکز تهیه صفحه و نوار، انتشارات، فستیوال و .... در سال ۱۳۵۶.