چگونگی بهداشت و طرز زندگی اهالی جنوب شهر تهران

عنوانچگونگی بهداشت و طرز زندگی اهالی جنوب شهر تهران
گونهمقاله
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۱

شماره

س۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۳-۲۴
موضوعایران, بهداشت کودک, حمایت کودکان, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره وضعیت زندگی مردم جنوب شهر به ویژه کودکان ، فقرمالی و نبودن امکانات بهداشتی و پزشکی در این منطقه.bridge media | NIKE HOMME