چگونه روح کودک خفه می شود

عنوانچگونه روح کودک خفه می شود
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱ (۳۳۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
موضوعترقی, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی تأثیر رفتار و گفت و گوهای پدر و مادر در زمینه ی مسائل سیاسی و مشکلات اجتماعی در حضور کودکان، که موجب کم حوصلگی و عصبیت آنها می شود.Running sports | Men’s shoes