چند خاطره از کودکی

عنوانچند خاطره از کودکی
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

عنوان فرعیکتابی که در گذشته یک کودک هفتساله ایرانی میخوانده است "
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

١٣٣٦

شماره

س ٥ ش ١١-١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٣٥]-٣٨
موضوعخاطرات, سپیده فردا, سرگذشتنامه, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

بازگویی خاطرات دوران تحصیل در مکتب خانه و کتاب هایی که در مکتب می خوانده اند و پس از آن دوران تحصیل در مدرسه و مطالبی که در مدرسه تدریس می شده است که پیشرفت زیادی نسبت به مکتب خانه نداشته است. در ادامه، یمینی شریف به این موضوع اشاره می کند که در دوران تحصیل در دانشگاه با مطالب ویژه کودکان که در خارج از کشور منتشر می شده است، آشنا شده و شروع به تهیه ی مطالب مشابه آن ها برای کودکان ایرانی می نماید.Running Sneakers | Nike