پیام روز جهانی کتاب کودک : سعادت خواندن

عنوانپیام روز جهانی کتاب کودک : سعادت خواندن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانشارپانترو, ژاک
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۶

شماره

دور دهم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعروز جهانی کتاب کودک, شارپانترو، ژاک, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

پیام روز جهانی کتاب کودک از سوی ژاک شارپانترو، شاعر معاصر فرانسوی، به کودکان جهان.Running sneakers | Sneakers Nike Shoes