پلنگ ها همیشه دیر می پرند

عنوانپلنگ ها همیشه دیر می پرند
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, ماه و پلنگ (نمايش), مصاحبه ها, مفید، بیژن, مقاله
متن کامل

گفت و گو با بیژن مفید به مناسبت اجرای ماه و پلنگ در جشن شیراز .