پسرک چشم آبی(۱۰)

عنوانپسرک چشم آبی(۱۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤

شماره صفحهص[١٠]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, پسرک چشم آبی, پسرک چشم آبی(کتاب), تصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
پسرک چشم آبی(۱۰)