والدین دیروز و والدین امروز کدامشان بهتر بودند و هستند

عنوانوالدین دیروز و والدین امروز کدامشان بهتر بودند و هستند
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, مقاله, مکتب مام
متن کامل

مقایسه روش های تربیتی امروز و دیروز .