ه‍ر ک‍س‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ دارد

عنوانه‍ر ک‍س‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ دارد
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۱۵۸ک
پدیدآورندگانآهی (ایمن), لیلی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۸-

پدیدآورندگان همکارم‍م‍ی‍ز, م‍رت‍ض‍ی‌
ناشرب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه(۱۶) ص
اندازه۵/۲۱*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ل‍ی‍ل‍ی‌ ای‍م‍ن‌ (آه‍ی‌)؛ ت‍ص‍وی‍ره‍ا از م‍رت‍ض‍ی‌ م‍م‍ی‍ز

موضوعادبیات تالیف, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, م‍رت‍ض‍ی‌ م‍م‍ی‍ز
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۴۰ ريال

عنوان کوتاهب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌؛ ۱۲۶: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌؛ ۵
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول‌۱۳۴۰ ، چ‍اپ‌ دوم‌۱۳۵۲
متن کامل

هر موجود زنده‌ای بنابر وضعیت جسمى و محیطى ویژه ی خود خانه اى دارد که با خانه ی دیگران تفاوت دارد.Running Sneakers Store | Men’s shoes