هفت حکایت

عنوانهفت حکایت
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٥چ
پدیدآورندگان همکارمیرزا کوچک,
ناشرمطبعه محمد قلى و محمدحسین
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۴
تعداد صفحه۳۴ ص
اندازه۱۷*۵/۱۰ س.م
پدیدآورندگان

بسعی و اهتمام میرزا کوچک

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, کتاب, مجموعه ها, منظومه اندرزی, منظومه داستانی, میرزا کوچک
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل