نگاهی به فستیوال های گذشته

عنواننگاهی به فستیوال های گذشته
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۴

شماره

دوره هشتم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸، ۲۴
موضوعفستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

اشاره ای کوتاه به برخی آمارها و اطلاعات درباره ی فستیوال های فیلم کانون از اولین تا نهمین فستیوال.