نگاهی به افسانه های پریان

عنواننگاهی به افسانه های پریان
گونهمقاله
نویسندگانشاکری, بهمن
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: بهمن شاکری

موضوعافسانه پریانی, افسانه ها, بهمن شاکری, رستاخیز, مقاله
متن کامل

تاریخچه ی پیدایش افسانه ها و انتقال آنها به شکل شفاهی و نسل به نسل در آغاز و سپس به شکل مکتوب، بررسی نقش و تأثیر افسانه های تخیلی در ذهن کودک و در دوران بلوغ.