نمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : آموزگار ما

عنواننمونه بهترین آثار قرائتی کودکان ایرانی : آموزگار ما
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۰۸]-۱۱۱
موضوعادبيات تاليف, سپیده فردا, غیرداستان, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

بیان ویژگی های خوب یک معلم از زبان یکی از دانش آموزان او .Mysneakers | nike