نقدی کوتاه بر کتاب کودک، سرباز و دریا

عنواننقدی کوتاه بر کتاب کودک، سرباز و دریا
گونهمقاله
نویسندگانابراهیمی, نادر
متن کامل

نقد و بررسی کوتاهی بر کتاب کودک، سرباز و دریا، اثر ژرژ فون ویلیه، ترجمه د. قهرمان، که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.