نقاشی و کودکان

عنواننقاشی و کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
نویسندگانرسائل, حسین
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ دی ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
موضوعرسائل، حسین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

تقسیم مراحل نقاشی به دو قسمت طراحی و رنگ آمیزی. اشاره به اهمیت زیاد رنگ در نقاشی کودکان به سبب ناآشنایی آن ها از اصول کار نقاشی و ارائه ی راهکارهایی برای راهنمایی درست کودک در زمان آموزش نقاشی.