نقاشی و سینمای کودکان: حرفهایی از ...

عنواننقاشی و سینمای کودکان: حرفهایی از ...
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, مثقالی، فرشید, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با فرشید مثقالی درباره ی فعالیت هایش در زمینه ی نقاشی و سینما، هدف از تصویرسازی کتاب برای کودکان، سبک، تکنیک و نقاشی، استفاده از زمینه های سنتی نقاشی ملی، واکنش بچه ها در برابر نقاشی، نقاشی متحرک و آینده ی سینمای انیمیشن.Nike shoes | Nike Air Max