نخستین شکار (۴)

عنواننخستین شکار (۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکریلف,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۵۰]

شماره صفحه[۴]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, داستان روسی, کتاب تصویری, کریلف, منابع دیداری, نخستین شکار
متن کامل
نخستین شکار (۴)