نامه های صمد بهرنگی

عنواننامه های صمد بهرنگی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦
پدیدآورندگانبهرنگی, اسد
تاریخ تولد - وفات

١٣١٤-

ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۸۱ ص
پدیدآورندگان

گرد آورنده اسد بهرنگی

موضوعاسد بهرنگی, بی نا, صمد بهرنگی, کتاب, نامه ها
وضعیت رنگ

مصور، عکس(سیاه و سفید)

بهاء

۶۰ریال

متن کامل

مجموعه ی از نامه های صمد بهرنگی، شامل نامه هایش به شاگردان و دوستان؛ نامه های اداری؛ نامه هایش به برادرش و دوستش یوسف. همراه با مقاله ای از صمد بهرنگی "چند کلمه درباره علم و هنر"، وقایع نگاری مشروطه و دو داستان با عنوان "عمو اسماعیل" و "پرنده آوازخوان".Nike footwear | NIKE HOMME