می تراود مهتاب(۲۵)

عنوانمی تراود مهتاب(۲۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص ٢٥
وضعیت رنگ

نقاشی روی عکس

موضوعتصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, کتاب مصور, منابع دیداری, می تراود مهتاب
متن کامل
می تراود مهتاب(۲۵)