من سوار ابر پرواز کردم (۶)

عنوانمن سوار ابر پرواز کردم (۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرچیژکوف,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[۱۳۵۲]

شماره صفحه[۶]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ ) - قلم فلزی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چیژکوف, داستان روسی, کتاب مصور, من سوار ابر پرواز کردم, منابع دیداری
متن کامل
من سوار ابر پرواز کردم (۶)