منظومه سماوریه

عنوانمنظومه سماوریه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٩چ
پدیدآورندگانعشقی, علی اکبر
پدیدآورندگان همکارمحمدكاظم, میرزا, همدانى,
ناشرمشهدى خداداد
مکان انتشار[طهران]
سال انتشار۱۲۸۷
تعداد صفحه١٦ ص
پدیدآورندگان

به اهتمام علی اکبر عشقی؛ تصاویر میرزا محمدكاظم نقاش همدانى

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, علی اکبر عشقی, کتاب, منظومه داستانی, میرزا محمدكاظم, همدانى
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل