معلم سال ۴۶ کیست ؟

عنوانمعلم سال ۴۶ کیست ؟
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۴۶

شماره

س۲ ش۵۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعجوانان امروز, جوانان امروز (نشریه), معلمان, مقاله
متن کامل

درخواست از دانش آموزان برای ارسال ویژگی های یک معلم خوب از نظر آن ها و معرفی آموزگاران خوب به دفتر نشریه.