مطالعه

عنوانمطالعه
گونهمقاله
ناشرپیک معلم راهنمای پیک دانش آموز
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ۱۳۴۶

شماره

دوره۴ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم راهنمای پیک دانش آموز, خواندن, کتابخوانی, مقاله
متن کامل

بررسی سودمندی های کتابخوانی شامل انبساط خاطر، یادگیری سخن وری وکسب مهارت های گوناگون.affiliate tracking url | Ανδρικά Nike