مدرسه مهران

مدرسه مهران
عنوانمدرسه مهران
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوععکس, مدرسه غیردولتی, مدرسه مهران, معصومه سهراب (مافی), یحیی مافی
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

متن کامل

خانم و آقای مافی در مدرسه مهران همراه با شاگردان