مدرسه را در متن زندگی جا بدهید نه در حاشیه

عنوانمدرسه را در متن زندگی جا بدهید نه در حاشیه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٩ شهریور ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣
موضوععباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

انتقاد از شیوه های گزینش نیروی انسانی و برنامه ریزی آموزشی و نبود تناسب میان آن ها با نیروهای تحت تعلیم، به ویژه در روستاها و میان عشایر و بی توجهی به دانش بومی و رشد و ارتقای آن.trace affiliate link | nike fashion