مدرسه اولین تجربه اجتماعی کودک

عنوانمدرسه اولین تجربه اجتماعی کودک
گونهمقاله
نویسندگانشادمانی, علی
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۳۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

علی شادمانی

موضوعبروخیم, رستاخیز, عباس یمینی شریف, علی شادمانی, مدرسی، علی اکبر, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گو با یمینی شریف، علی اکبر مدرسی، بروخیم درباره ی نقش آموزش و پرورش در جامعه، افزایش اهمیت نقش معلم و پیچیده ترشدن آموزش با گسترش شهرها.