مدرسه آزادی: در انگلستان آموزشگاهی کودکان را با اصول دموکراسی آشنا می سازد

عنوانمدرسه آزادی: در انگلستان آموزشگاهی کودکان را با اصول دموکراسی آشنا می سازد
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱ دی ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۱۵ (۱۵۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
موضوعانگلستان, ترقی, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

در مدرسه ی آزادی انگلستان دختران و پسران در سنین مختلف درس می خوانند. آموزش و پرورش در این مدرسه به شیوه ی آزاد و دموکراتیک اجرا می شود. دانش آموزان در به کار گماشتن و از کار برداشتن معلمان شرکت می کنند و هفته ای یک بار مجمع عمومی تشکیل می دهند.