محلاتی، کاظم

عنوانمحلاتی، کاظم
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانمحلاتی, کاظم
تاریخ تولد - وفات

۱۲۰۹-۱۲۹۳

شهرتمترجم
سال آغاز۱۲۹۳
زبان انتشارفارسی
موضوعسرگذشتنامه, کاظم محلاتی, مترجم
تاریخ نشر

۱۲۰۹-۱۲۹۳

متن کامل

میرزا کاظم محلاتی معروف به شیمی پس از تحصیل فرانسه و علوم طبیعی جزء مأمورین مرقوم به پاریس رفت، و در راه به دیگر شاگردان فرانسه درس می‏داد. مدتی در علم شیمی و دواسازی زحمت کشید و مدتی هم در مدرسه بزرگ روئن به تحصیل بوتانیک یعنی گیاه‏شناسی پرداخت و نشان درجه عالی در این فن گرفت و در مراجعت چون اسباب کار تعلیم گیاه‏شناسی در تهران برایش فراهم نبود به معلمی دواسازی و ریاضی و تجزیه معادن و فیزیک پرداخت و کتاب‏های متعدد ترجمه نمود که از جمله جنگ آلمان و فرانسه، جنگ عثمانی و روس، و سیاحتنامه استانلی به افریقا و دو رساله در عکاسی و اشکال آنها، و تقریباًَ چهل سال در مدرسه دارالفنون خدمت کرد و در علوم و فنون جدید معلم بود و با این که کم‏کم به او امتیازات داده شده بود و مواجبش افزوده شده بود روزی که فوت شد پانصد تومان مواجب سالیانه داشت، در حالتی که در هر شعبه هر معلمی که از فرنگ می‏آوردند با اینکه فقط در یک شعبه کامل است و یک درس می‏دهد باز کمتر از دو هزار تومان در سال نمی‏گیرد. باری، او هم مرد ولی فی‏الجمله دواسازی را در ایران شیوع داد(از یادداشتهای خطی مجدالاسلام کرمانی).Nike shoes | Sneakers Nike Shoes