مجموعه یی از قصه های مردم جهان

عنوانمجموعه یی از قصه های مردم جهان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانطاهباز, سیروس
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۷۷

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

مرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعاجلاس برنامه های همکاری انتشاراتی آسیا (دومین: ۱۹۷۴: توکیو، ژاپن), طاهباز، سیروس, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از شرکت در دومین اجلاس برنامه ی همکاری های انتشاراتی آسیا که در توکیو برگزار شده است. این برنامه با همکاری مرکز آسیایی یونسکو (ACCU) و مرکز توسعه ی کتاب توکیو (TBDC) اجرا می شود. گزارش بحث ها و فعالیت های انجام گرفته در این کنفرانس، همچنین اشاره به پیشنهاد کانون مبنی برگزاری سمیناری درباره ی ادبیات کودکان در قلمرو خدمت به تفاهم بین الملی و همکاری های صلح آمیز جهانی، در ایران و تهیه مجموعه ای از قصه های مردم جهان و انتشار آن خبر داد.Buy Sneakers | Trending