متد باغچه بان و ماخذهای قوانین علمی آن

عنوانمتد باغچه بان و ماخذهای قوانین علمی آن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۲م
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٤-١٣٤٥

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ٢ ش ٩ (دی ۱۳۳۳): [١٠]-١٣؛ س ٢، ش ١٠ (نوروز ١٣٣٤): [١٩]-٢٤؛ س ٤، ش ٧و٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶-٤٨
موضوعآموزش ابتدایی, الفباآموز, باغچه بان، جبار, تدریس, سپیده فردا, مقاله
متن کامل

هر کاری که تعادل طبیعی آن به هم بخورد، دشوار می‌شود. عقب‌ماندگی آموزش ابتدایی هم،‌ بخاطر اجرای نادرست قانون آموزش و پرورش است. شاه ریشه روش باغچه‌بان این است که انسان خود آفریننده‌ی دانش است و دانشور. کودک بدون آموزگار زبان یاد می‌گیرد و دانش می‌آموزد،‌ پس انسان موجودی خودیاب است. روش صحیح تدریس، سبب خودیابی کودک می‌شود. با توجه به رفتار کودک درمی‌یابیم که کودک نخست کلیت هر چیز را می‌آموزد و بعد به جزئیات می‌رسد. پس در آموزش الفبا هم باید در آغاز کلیت یعنی واژه را یاددهیم و بعد به تجزیه و ترکیب جزئیات یعنی حروف بپردازیم. در یادگیری زبان کودک دو مرحله وجود دارد که هر دو همراه با هم پیش می‌روند: یکی فهمیدن، یعنی تشخیص چیزها و تفاوت گذاشتن میان آن‌ها و دیگری حفظ آن. حفظ بر سه نوع است: ۱.غریزی، که مربوط به کلیت معانی است. ۲.طوطی‌وار، این نیز غریزی است و در بعضی کودکان با تکرار زیاد و در بعضی با اندک تکرار انجام می‌شود و مشروط به فهم نیست ولی اگر ابزار فهم و اراده و منطق شود،‌ بسیار ارزش دارد. ۳.منطقی.Running sports | GOLF NIKE SHOES