ماکسیمکا(۸)

عنوانماکسیمکا(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۱

شماره صفحه۸
وضعیت رنگ

طراحی (قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, داستان روسی, کتاب مصور, ماکسیما, منابع دیداری
متن کامل
ماکسیمکا(۸)