مارمولک کوچک اتاق من(۸-۹)

عنوانمارمولک کوچک اتاق من(۸-۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤

شماره صفحهص٨-٩
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و جوهر رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, فرشید مثقالی, کتاب تصویری, مارمولک کوچک اتاق من, منابع دیداری
متن کامل
مارمولک کوچک اتاق من(۸-۹)