مارتین در دهکده(۱۷)

مارتین در دهکده(۱۷)
عنوانمارتین در دهکده(۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمارلیه, مارسل
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٠-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص ١٧
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مارتین در دهکده, مارسل مارلیه, منابع دیداری
متن کامل