مارتین به مدرسه میرود(۳)

مارتین به مدرسه میرود(۳)
عنوانمارتین به مدرسه میرود(۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمارلیه, مارسل
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٠-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص ٣
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مارتین به مدرسه میرود, مارسل مارلیه, منابع دیداری
متن کامل