لی لی لی لی حوضک(۸)

عنوانلی لی لی لی حوضک(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگردادخواه, بهمن
تاریخ تولد - وفات

١٣١٩-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[۸]
وضعیت رنگ

نقاشی(اکلیریک)

موضوعبهمن دادخواه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, لی لی لی لی حوضک, منابع دیداری
متن کامل
لی لی لی لی حوضک(۸)