لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۷۸

عنوانلایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران - ماده ۷۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - كمكها: بخش هفتم - كمك به بازماندگان كارگر متوفي
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

۰۱/۱۱/۱۳۳۱

موضوعحقوق کودک, لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در صورت فوت کارگر (غیر از موارد فوت بر اثر بیماری ناشی از کار موضوع ماده ۵۰) به شرط آنکه کارگر لااقل ۵ سال در کارگاهها کار کرده و حق تعاون و بیمه را بر طبق مقررات این لایحه قانونی پرداخته باشد سازمان مستمری به شرح زیر درباره بازماندگان او برقرار خواهد نمود:
الف- در صورتی که متوفی مرد باشد.
اولا- به همسر دائم او مشروط بر اینکه سن او از ۵۰ سال تجاوز کرده باشد و شوهر اختیار نکرده باشد معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثانیا- به همسر دائم صاحب فرزند مادام که شوهر اختیار نکرده معادل ۲۵درصد حداقل دستمزد کارگر ساده.
ثالثا- به فرزندان متوفی به شرح زیر:
درباره فرزند منحصر به فرد مستمری معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام .
با داشتن سه فرزند مستمری معادل ۴۵درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵سال تمام. چنانچه صاحب دو فرزند باشد مستمری معادل ۳۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام .
از چهار فرزند به بالا مستمری معادل ۵۰ در صد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام .
رابعا- به پدر و مادر متوفی به شرط آنکه تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و پدر از ۶۵ سال و سن مادر از ۶۰ سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل ۱۵ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده والا از پدر و مادر معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده
ب- در صورتی که متوفی زن باشد .
اولا- به فرزندان به شرط آنکه در موقع فوت از پدر نیز یتیم بوده و یا سن پدر از ۶۵ سال تجاوز کرده و به کار اشتغال نداشته باشد و از مستمری دیگری بهره مند نباشد مستمری به شرح زیر برقرار خواهد شد .
در صورت فرزند واحد مستمری معادل ۲۵ درصد حداقل دستمزد تا سن ۱۵ سال تمام چنانچه دو فرزند داشته باشد مستمری معادل سی و پنج در صد حداقل دستمزد کارگر
اگر صاحب ۳ فر زند باشد مستمری معادل ۴۵ در صد حداقل حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵سال تمام .
از چهار فرزند به بالا مستمری معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگر ساده تا سن ۱۵ سال تمام .
ثانیا- به پدر و مادر متوفی به شرط تحت تکلف او بوده و با او در یک منزل سکونت داشته و سن پدر از ۶۵ سال و سن مادر از ۶۰ سال متجاوز باشد به شرح زیر :
اگر متوفی فرزند نداشته باشد به هر یک از پدر و مادر معادل پانزده در صد حداقل دستمزد کارگر ساده والا به هر یک از پدر و مادر معادل ده درصد حداقل دستمزد کارگر ساده .
تبصره- اگر در ضمن پرداخت مستمری یکی از فرزندان فوت کند و پا به سن ۱۵ سال تمام برسد سهمیه ای که به فرزندان باقی مانده مطابق تقسیم مذکور در این ماده تعلق می گیرد عمل خواهد شد .