ق‍ص‍ه‌ خ‍وش‍ه‌ گ‍ن‍دم‌ (۲)

ق‍ص‍ه‌ خ‍وش‍ه‌ گ‍ن‍دم‌ (۲)
عنوانق‍ص‍ه‌ خ‍وش‍ه‌ گ‍ن‍دم‌ (۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجارتچی, جعفر, نعمت اللهی, عباس
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص ۲
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم فلزی و جوهر رنگی و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جعفر تجارتچی, عباس نعمت اللهی, قصه خوشه گندم, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل